Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.malgorzatanitka.pl OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2018 r.

Spis treści.

1. Postanowienia ogólne.

2. Składanie i potwierdzanie zamówienia.

3. Realizacja zamówień.

4. Ceny i sposoby płatności.

5. Opłaty za dostarczenie zamówionego Produktu, opcje dostawy oraz czas dostawy.

6. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania.

7. Odstąpienie od umowy.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostęp do procedur.

9. Dane osobowe i pliki cookies.

10.Postanowienia końcowe i załączniki

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.malgorzatanitka.pl (zwany dalej sklep sklep.malgorzatanitka.pl) prowadzony jest przez Małgorzatę Nitkę prowadzącą działalność pod firmą PHARMIDEA Małgorzata Nitka (zwanej dalej PHARMIDEA) zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Okulickiego 5 lok. 11, NIP: 113-068-56-46, Regon: 017221624 Bank: ING Bank Śląski Nr konta: 43 1025 1000 0091 3918 5566, posługującą się dla potrzeb kontaktu z klientami adresem elektronicznym: sklep@pharmidea.pl oraz numerem telefonu: + 48 501 385 304.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Małgorzata Nitka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.malgorzatanitka.pl, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.

 1.4. Warunkiem dokonywania sprzedaży jest zaakceptowanie przez konsumenta niniejszego Regulaminu.

1.5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie PerefectMe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.6. Firma PHARMIDEA nie gwarantuje, że zamieszczone na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń i reklamacji. 

1.7. Zawarte na stronie zdjęcia produktów, nazwy i znaki towarowe producentów są ich własnością i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

1.8. Wszelkie treści i prezentacje zawarte na stronach sklepu sklep.malgorzatanitka.pl są chronione prawami autorskimi i należą do firmy PHARMIDEA. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie i kopiowanie bez zgody firmy PHARMIDEA.

1.9. Definicje:

 Sprzedawca - PHARMIDEA Małgorzata Nitka (zwany dalej Sprzedawca).

 Produkty - będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie sklep.malgorzatanitka.pl.

 Usługa - będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: kursy online, szkolenia stacjonarne, konsultacje, kursy e-mailowe.

Przedmiot Zamówienia - zdefiniowane powyżej Produkt lub Usługa. Określenie to jest używane w niniejszym Regulaminie zamiennie z określeniami Towar lub Usługa.

Publikacja drukowana - publikacja oferowana w postaci książkowej lub broszurowej.

Publikacja elektroniczna - publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.

Kurs online - opracowane przez Sprzedawcę szkolenie prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie, za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących do komunikowania się na odległość.

Szkolenie stacjonarne - opracowane przez Sprzedawcę szkolenie prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie.

Wejściówka - bilet umożliwiający uczestniczenie w szkoleniu stacjonarnym. Może mieć formę wpisania na listę uczestników.

Konto klienta - podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasto dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktu lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Hasło - ustalany przez klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowana się do konta Klienta.

Login - adres poczty elektronicznej klienta, podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.

Koszyk - funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towaru lub Usługi, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów.

Ustawa - ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

1.10. Zamówienia są przyjmowane przez wszystkie dni roku 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

1.11. Kupujący może utworzyć konto klienta poprzez poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego (zwanego dalej: „Konto”), na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie sklep.malgorzatanitka.pl. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a klientem.

1.12. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.

1.13. Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie PerefectMe.pl ma charakter bezterminowy.

1.14. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w PerefectMe.pl należy:

- zapoznać się z treścią mniejszego Regulaminu;

- zaakceptować i wyrazić zgodę na treść Regulaminu;

- wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta;

- ustanowić login i hasło do konta przez klienta;

- zaznaczyć opcję wyboru woli kupującego do założenia konta.

1.15. Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez konsumenta osobom trzecim hasła do konta oraz loginu.

1.16. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie pocztą elektroniczną na adres sklep@pharmidea.pl lub zaznaczając odpowiednią opcję wyboru w panelu klienta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep PerefectMe.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

1.17. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta na adres poczty elektronicznej konsumenta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli konsument korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich, lub konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

1.18. Klient może składać zamówienia bez zakładania konta.

1.19. Składając zamówienie bez zakładania konta konsument powinien zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.

1.20. Na każdy sprzedawany przez sklep sklep.malgorzatanitka.pl Produkt lub Usługę jest wystawiany paragon z kasy fiskalnej. Na życzenie klienta wystawimy fakturę VAT. Zamawiający będący płatnikami podatku VAT proszeni są o zaznaczenie chęci otrzymania faktury w formularzu (wybraniu odpowiedniej opcji) oraz podanie niezbędnych danych do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Zamówienie z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem naszej firmy do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy. Datą faktury (sprzedaży) jest data wysyłki towaru.

2. Składanie i potwierdzanie zamówień

 2.1. Klient składa zamówienie:

 a)    wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanych Produktów lub Usług oraz ilość;

b)   podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;

c)    wskazując sposób i adres dostawy;

d)   wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura, jeśli taką opcję wybrał;

e)   wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania.

 2.2. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.

2.3. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.

2.4. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu internetowego przycisku „zamawiam i płacę".

2.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

2.6. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego: „zamawiam i płacę".

 2.7. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie Kupujący zostaje o tym poinformowany i jeśli nie wyrazi zgody na otrzymanie zamawianego towaru w innym terminie przysługuje mu prawo całkowitej lub częściowej rezygnacji z zamówienia.

 

3. Realizacja zamówień.

 3.1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia:

a) w ciągu trzech (3) dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia - w przypadku Produktu

mającego postać fizyczną, jak suplementy, kosmetyki, publikacje książkowe, gadżety reklamowe, treści cyfrowe zapisane na nośnikach materialnych takich jak np.: płyty DVD;

b)    w ciągu dwóch (2) dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia - w przypadku Produktu mającego postać elektroniczną (treści cyfrowe), nie zapisane na nośniku materialnym, takiejak publikacje elektroniczne;

c)    w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia i opłacenia zamówienia - w przypadku Produktu z oznaczonymi statusem „Na zamówienie”.

d)    w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty - w przypadku Usługi polegającej naszkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach online;

e)    w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem, po dokonaniu zapłaty - w przypadku Usługi polegającej na konsultacji.

3.2. Sprzedawca dostarcza zamówiony Produkt w sposób wskazany naformularzu zamówienia.

3.3. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Produktu lub Usługi lub w przypadku braku ilości zamówionego Produktu lub Usługi, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części zamówienia.

3.3. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia, a także proponowanej realizacji części zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub niezaakceptowana realizacji części zamówienia, aklient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

3.4 Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego.

3.5. Usługi polegające na szkoleniach onlinesą świadczone w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego.

3.6. Usługi polegające na konsultacjach są świadczone w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym.

3.7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt lub Usługę wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.8. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

4. Ceny, sposoby płatności

4.1. Prezentowana oferta sklepu sklep.malgorzatanitka.pl obejmuje różne grupy towarów. Pełna lista obejmuje towary będące w magazynie oraz te oznaczone symbolem „Na zamówienie”, które mogą zostać sprowadzone na indywidualne zamówienie klienta. W tym przypadku, celem ustalenia możliwości i czasu realizacji dostawy prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

4.2. Ceny Produktów lub Usługi są podane w ofercie na stronach internetowych sklepu internetowego.

4.3. Wszystkie ceny Produktów lub Usługi są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej. Nie zawierają kosztu doręczenia.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania o tym. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4.5. Informacje o cenie Produktu lub Usługi oraz o ich istotnych właściwościach są umieszczone przy oferowanym na stronie sklepu internetowego Produkcie.

4.6. W ramach sklepu internetowego są dostępne następujące formy płatności:

  1. Płatność przy odbiorze - płatności dokonuje się gotówką przy odbiorze paczki w wybranym przy składaniu zamówienia punkcie odbioru lub u kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany przez klienta adres. Ta forma płatności wiąże się niestety z wyższą opłatą.
  2. Przelew tradycyjny – zapłata jest dokonywana na podany numer rachunku bankowego, który jest przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przy dokonywaniu płatności przelewem w tytule płatności jest konieczne wpisanie numeru zamówienia, który jest podany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Numer konta dostępny jest także w zakładce "Kontakt". Przelew może zostać zrealizowany przez Internet, w banku lub na poczcie. Koszt takiego przelewu uzależniony jest od cennika opłat banku klienta. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia.
  3. Płatność elektroniczna - najbardziej bezpieczna i wygodna forma płatności przez Internet. Wykorzystujemy system płatności PayU, do którego Klient zostaje przekierowany po potwierdzeniu zamówienia. Operatorem PayU jest spółka PayU S.A. w Poznań u, 60-188 Poznań ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 274399. Zapłata jest dokonywana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu payu.pl. Towar zostanie wysłany do klienta dopiero po jego opłaceniu. PayU.pl to najszybszy sposób zapłaty, dzięki niemu zamówienie jest realizowane natychmiast, ponieważ pieniądze są widoczne na koncie Sprzedawcy parę minut po dokonanej płatności. Koszt takiej płatności dla naszych klientów jest gratis. Aktualna lista obsługiwanych metod płatności znajduje się www.payu.pl.

4.7. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 

5. Opłaty za dostarczenie zamówionego Produktu, opcje dostawy oraz czas dostawy

5.1. Koszty doręczenia Produktu mającego postać fizyczną są podane na stronach internetowych sklepu podczas procesu zamawiania, zarówno przed, jak i w chwili złożenia zamówienia i są dodawane do ceny Produktu. Koszt wysyłki naliczy się automatycznie w zależności od wagi zamówienia i wybranego kraju. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszt doręczenia i jest podana na stronie internetowej sklepu podczas procesu zamawiania.

5.2. Kraj wysyłki można wybrać bezpośrednio w koszyku podczas składania zamówienia.

5.3. Dostarczenie Produktu w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

5.4. Zamówiony Produkt mający postać fizyczną jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

5.5.Dodatkową alternatywą dostawy na terenie Polski jest przesyłkaPoczta Polska – odbiór w punkcie - dostawa produktu do wybranego punktu.

5.6. Deklarowany przez Pocztę Polską i firmę kurierską czas dostawy na terenie Polski to 24-48 h.

5.7. Czas dostawy poza terytorium Polski to 14 dni roboczych.

5.8. Produkt mający postać fizyczną do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.

5.9. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Produktu.

5.10. Sprzedawca nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie. Regulacje dotyczące przesyłki towarów są określone w regulaminach tych instytucji. W momencie wyjścia paczki z magazynu jest wysyłana wiadomość e-mail o aktualnym statusie zamówienia.

 

6. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania

6.1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.

6.2. Reklamacje można składać:

a)     w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczenia Towaru lub Usługi - korespondencja pisemna: PHARMIDEA Małgorzata Nitka, ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa, korespondencja elektroniczna: sklep@pharmidea.pl;

b)     w przypadku nieprawidłowych danych w fakturze lub paragonie - korespondencja pisemna: PHARMIDEA Małgorzata Nitka, ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa, korespondencja elektroniczna: sklep@pharmidea.pl;

c)     w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Przedmiotu Zamówienia -korespondencja pisemna: PHARMIDEA Małgorzata Nitka, ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa, korespondencja elektroniczna: sklep@pharmidea.pl .

6.3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer konta bankowego konsumenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.

6.4. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych, klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru okaże się niemożliwe, to zwróci cenę i koszty doręczenia.

6.5. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwoty obniżenia, wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

6.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

 

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

7.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:

a)     w przypadku umowy sprzedaży Towaru - od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez mego osobę trzecią, a w przypadku umowy sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Towaru, a które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;

b)     w przypadku umów o świadczenie Usług - od dnia zawarcia umowy.

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone bądź drogą elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawcy: sklep@pharmidea.pl bądź pisemnie na adres: PHARMIDEA Małgorzata Nitka, ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa.

7.4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

7.5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, jeśli odstąpienie dotyczy sprzedaży Towaru mającego postać fizyczną lub jest zapisany na elektronicznym nośniku informacji (płyty DVD), konsument powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była wynikiem korzystania w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.7. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.8. Zwrotu Towaru można dokonać w ciągu 14 (czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

7.9. Sprzedawca zwraca otrzymaną cenę oraz koszty doręczenia, za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikły z wybrania przez konsumenta sposobu doręczenia według innej taryfy niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.

7.10. Zwrot ceny i kosztów doręczenia Sprzedawca dokona używając takiego samego sposobu płatności, jaki użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

7.11. Termin zwrotu ceny oraz poniesionych kosztów doręczenia wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.

7.12. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem ceny oraz kosztów doręczenia do chwili zwrotnego otrzymania Towaru od konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu wysłania Towaru do Sprzedawcy.

7.13. W razie odstąpienia po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust.3 i art.21 ust.2 Ustawy, konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenia do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, zgodne z art.35 Ustawy.

7.14. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i art.38 Ustawy, a w szczególności do umów:

a)    o świadczenie Usługi, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki okres przydatności do użycia,

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

h)    o dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

7.15. Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia przez Uczestnika swojego uczestnictwa w szkoleniu za opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł brutto wyłącznie do 7 dni przed realizacją szkolenia. Po tym terminie nie ma już możliwości przeniesienia szkolenia na inny termin.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c)    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

8.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Onlme Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.

8.4. Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

9. Dane osobowe i pliki cookies

9.1. Administratorem podanych w trakcie procesu zamawiania danych osobowych jest PHARMIDEA Małgorzata Nitka , ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa, adres elektroniczny: sklep@pharmidea.pl

9.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

9.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.

9.3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta, a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient korzysta.

9.4. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.

9.5. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności".

 

10. Postanowienia końcowe i załączniki

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r.

10.2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.3. Zmiana Regulaminu:

a)    sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b)    w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c)    przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.5. Załączniki:

 

a)   formularz odstąpienia - wzór

Miejscowość, data...................................

 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Imię i nazwisko konsumenta/ów

Adres konsumenta/ów

Adres/y email

                                                                                         

PHARMIDEA Małgorzata Nitka

Ul. Okulickiego 5/11

03-984 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/my (*) ………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

dostawy następujących rzeczy (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej

usługi (*) ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru (*)

Podpis konsumenta/ów

 

(*) niepotrzebne skreślić

     Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

     Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

b) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bezpodania przyczyny i ponoszeniakosztów zakupu za wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłane oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:

a)      w przypadku umowy sprzedaży Towaru - od dna objęcia Towaru w posiadana przez konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Towaru, a które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części,

b)      w przypadku umów o świadczenie Usług od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone – do wyboru konsumenta – bądź drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklep@pharmidea.pl, bądź na adres: PHARMIDEA Małgorzata Nitka, ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że w sposób jednoznaczny wyśle informację o wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu 14 (czternastu) dni od daty wskazanej powyżej w punkcie 2.a) lub 2.b).

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, jeśli odstąpienie dotyczy sprzedaży Towaru mającego postać fizyczną lub jest zapisanego na elektronicznym nośniku informacji (płyty DVD), konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Adres, na który należy dokonać zwrotu Towaru mającego postać fizyczną: PHARMIDEA Małgorzata Nitka, ul. Okulickiego 5/11, 03-984 Warszawa.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania towaru.

9. Zwrotu Towaru można dokonać w ciągu 14 (czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

10. Sprzedawca zwraca otrzymaną cenę oraz koszty doręczenia, za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikły z wybrania przez konsumenta sposobu doręczenia według innej taryfy niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.

11. Zwrot ceny i kosztów doręczenia Sprzedawca dokona używając takiego samego sposobu płatności, jaki użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

12. ermin zwrotu ceny oraz poniesionych kosztów doręczenia wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.

13. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem ceny oraz kosztów doręczenia do chwili zwrotnego otrzymania Towaru od konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu wysłania Towaru do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

14. Jeżeli konsument odstępuje po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia usług przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia, to konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenia do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, zgodne z art.35 Ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.